Jaki powinien być dobry dietetyk internetowy?

wirtualny dietetyk

       Dobry dietetyk internetowy, to nie tylko fachowiec w dziedzinie żywienia, ale przede wszystkim zaufany przyjaciel, który rozumie nasze problemy i w odpowiedni sposób pomaga nam je przezwyciężyć. Powody dla których większosć z nas pragnie zmienić dotychczasowy sposób żywiena i skorzystać z usług fachowca są naprawdę różne. Niektórzy dostrzegają nadmiar kilogramów, inni coraz bardziej podupadają na zdrowiu, są też i tacy, którzy zdają sobie sprawę, że odpowiednia dieta ma kolosalny wpływ na samopoczucie i kondycję psychiczną. Niezależnie od tego, czy kierują nami motywy estetyczne czy zdrowotne, warto zaufać specjalistom.

Dobry dietetyk internetowy, to specja­lista zaj­mujący się pra­widłowym oraz racjonal­nym odżywia­niem zarówno osób zdro­wych, jak i w cza­sie choro­by. Po­sia­da on wiedzę po­zwalającą planować i na­dzo­ro­wać żywie­nie in­dywidu­al­ne . Jego wie­dza obej­mu­je zarówno po­chodze­nie żyw­ności, jak i pro­ces przy­go­to­wania po­traw, a także pro­ble­ma­tykę jej do­sto­so­wania do po­trzeb or­ga­nizmu w za­leżności od jego stanu i wie­ku.

Ja­ko oso­ba pra­cująca z pa­cjen­tami, dobry dietetyk internetowy mu­si być otwar­ty na ich po­trze­by, cier­pliwy i wy­ro­zumiały. Die­tetyk mu­si również umieć współpra­cować z le­ka­rzem, psy­chologiem czy re­habi­litan­tem. Jego za­daniem jest wspomóc pro­ces le­cze­nia od­po­wied­nim do­bo­rem die­ty lub po­prawić sa­mo­po­czucie pa­cjen­ta po­przez odżywia­nie. Die­tetyk dzięki od­po­wied­nim pro­duk­tom i tech­nologiom sporządzania po­traw wspo­ma­ga zarówno hospitalizowanych chorych w pow­ro­cie do zdro­wia, jak i stwarza im szansę za­chowania do­brego stanu zdro­wia.
Dzisiaj, gdy otyłość stała się powszechną chorobą, a odchudzanie stanowi jej leczenie, wiele osób korzysta z porad i usług dietetyków ponieważ albo nie potrafią poradzić sobie w walce z tą przypadłością albo chcą zmienić swój styl życia.

Decydując się na utratę wagi, należy zachować zdrowy rozsądek i nie popaść w przesadę. W tym celu warto skorzystać z pomocy dietetyka, który nie tylko dopasuje odpowiedni plan żywieniowy, ale przede wszystkim nauczy nas prawidłowych zasad odżywiania. Wskazówki eksperta są również istotne po zakończeniu kuracji, kiedy niezbędne jest utrzymanie efektów diety i uniknięcie tzw. jo-jo. Dobry dietetyk internetowy przygotuje dla ciebie szereg wskazówek dotyczących, zdrowego odżywiania, pomoże dopasować Ci prawidłowe nawyki żywieniowe do aktywności fizycznej, stanu zdrowia i trybu dnia.

Racjonalne odżywianie

ApplesNasze zdrowie, wygląd oraz samopoczucie zależą od tego co jemy, dlatego bardzo ważne jest racjonalne odżywianie. Nie powinniśmy skupiać się na stosowaniu krótkotrwałych diet ale na codziennym zdrowym odżywianiu. Aby organizm prawidłowo się rozwijał oraz był zdrowy bardzo ważne jest spożywanie zbilansowanych posiłków, odpowiednie nawadnianie oraz wysiłek fizyczny.

Odżywianie ma na celu dostarczanie organizmowi wszystkich niezbędnych składników do prawidłowego rozwoju. Procesy zachodzące w organizmie muszą być wspierane przez elementy budulcowe, chemiczne i energetyczne. Dlatego też aby dostarczać wszystkich niezbędnych mikro i makro elementów należy spożywać urozmaicone pożywienie.

Czytaj dalej Racjonalne odżywianie